Sara

Sara 1
Sara 1P
Sara/IMP
Sara P/IMP
Sara SG
Sara 1
 
dimensioni
H 89 L 46 P 54 HS 49
2
0,31
17,00
ML 0,60
Sara 1
Sara 1P
Sara/IMP
Sara P/IMP
Sara SG
Sara 1P
 
dimensioni
H 89 L 46 P 54 HS 49 HB 68
1
0,29
11,00
ML 0,60
Sara 1
Sara 1P
Sara/IMP
Sara P/IMP
Sara SG
Sara/IMP
 
dimensioni
H 89 L 46 P 56 HS 47
2
0,31
17,00
ML 0,60
Sara 1
Sara 1P
Sara/IMP
Sara P/IMP
Sara SG
Sara P/IMP
 
dimensioni
H 89 L 58 P 56 HS 47 HB 68
1
0,29
11,00
ML 0,60
Sara 1
Sara 1P
Sara/IMP
Sara P/IMP
Sara SG
Sara SG
 
dimensioni
H 107 L 43 P 49 HS 80
1
0,28
11,00
ML 0,60
Sara 1
Sara 1P
Sara/IMP
Sara P/IMP
Sara SG